Çýkan yavrularda su sýcaklýðýna çok dikkat edilmelidir. But Blue Acara females are much small… Tatlý Su, Bitki, Deniz ve Sürüngenler bölümünden toplam binden fazla türün detaylý bilgilerine, fotoðraflarýna ve beseyenlerin yorumlarýna ulaþabilir, sizler de yorum býrakabilirsiniz. Uyumlu bir çift yılda birkaç defa yavrular. Özellikle renkleri malavileri aratmýyor.Amerikan ciklet akvaryumunda olmazsa olmaz. By Tomh, 4 years ago on Classifieds. These were hobbyist bred and raised right here in the USA by Kent Katz. The specie get its … Siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz. Hiçbir bitkiyle sýkýntýlarý yok ama bazen küçükleri sökebiliyorlar. Bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz. Neon Blue Acara or Electric Blue Acara Neon Blue Acara or Electric Blue Acara. 10 ad aldigim baliklar 3 ayda cift tuttu.Yumurta doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir. 3 cm den itibaren yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir deneyim. The Electric Blue Acara (Andinoacara pulcher) is a freshwater fish native to the slow flowing rivers and lakes of Central and South America. Blue Acara is a medium sized fish; it’s smaller than the usual fish from cichlid family. zaten hobinin içerisindeyseniz ve sitenin bu alandaki özelliklerini görmek istiyorsanýz Hobici Köþesi sekmesini, Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz. Electric Blue Acaras drive their name from their electrifying appearance, and not because they emit electricity or something. Yeni baþlayanlar için iyi bir balýktýr. That behavior in the fishes’ wild environment enables them to find food, but in the home aquarium, the Acara’s habit of persistently disturbing the substrate can be a nuisance, especially if you have live plants in the setup. Bunun yanýnda It, however, has stripes/bands of different colors – from brown to black, grey, and orange – displayed all over the body. * Bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki "Yönlendirici " tuþuna týklayabilirsiniz. Electric Blue Acara , Akvaryum Tanıtımı. Düz yüzeylere yumurta bırakarak ürer. The fish inhabits in Central and South America: Columbia, Venezuela, Trinidad. They are around 4 inch! Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz. It is fairly hardy and not very expensive which has made it popular among first-time cichlid owners. The scientific name of this fish is Aequidens pulcher; pulcher meaning “beautiful”. The average size of Electric Blue Acara is somewhere between 6 and 7 inches in length. Also, their electric color stands out against other freshwater fish. Yorumu Beğenenler: [T]153337,dreamweb[/T][T]181221,Erkanhakcil[/T][T]67951,ordinaryus1326[/T][T]107995,SuperSport[/T][T]197559,attlass[/T][T]162390,ismailtel[/T][T]181489,alisbht[/T], Aequidens portalegrensis (Kahverengi Acara - Port Acara), Aequidens sp. Akvaryum hobisi çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. Küçükken birçok kargaþaya neden olmaktadýr. VolkanKursan Akvarist. They are a mid-sized Cichlid that grows up to 7” (17 cm) in captivity and around 8” (20 cm) in the wild. Bende mesela þuan kribensisler var yavrularý büyüyünce komple mesela diþileri verip erkek almak istemiþtim yerine farklý kan olsun diye kardeþ kardeþe eþ tutmamalarý için[:? Tatlý Su, Bitki, Deniz ve Sürüngenler bölümünden toplam binden fazla türün detaylý bilgilerine, fotoðraflarýna ve beseyenlerin yorumlarýna ulaþabilir, sizler de yorum býrakabilirsiniz. 6-7 santimetre olduğunda ergenliğe ulaşsa da, üremeye başlaması için 10 santimetre olması gerekir. Akvaryum balýklarýnýn çok büyük yüzdesi ilk 3 hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir. It is widely bred in captivity so you can obtain specimens that are already used to life in aquaria and haven’t been subjected to any catching stress. In its natural habitat, it can grow up to 8 inches, but in captivity, it usually grows up to about 6 inches at best. Forumlarda ve makalelerde geçen, hobi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz. I think it's called an electric blue acara or something like that." The Electric Blue Acara is an extremely popular fish for fish keepers around the world. Hobi ile ilgili en önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir. Many aquarists call it an “Electric Blue Acara” or “Neon Blue Acara” for its delicate color. Electric Blue Acara juveniles, size as in the last picture. Þimdi ayýrdým son 9 tane yumurta kalmýþ taþýn üstünde en az 150 tane yumurta vardý. Growing to be one of my favorite fish, the Electric Blue Acara! Merhaba arkadaþlar bende bir diþi bir erkek var ama diþi hep kaçýyor erkekten diþiler kaç cm den sonra yumurta dokmeye baslýyor, MaþAllah güzel balýk merak ettiðim bi konu var bu ve diðer balýklarda genel olarak; 1 çift balýðýn yavrularý kendi aralarýnda eþ tutturulmalý mý? Yeni eklenmesine raðmen akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve hýzlý bir balýk istiyorsanýz besleyin derim. Sahiplerini tanýyorlar. Not only is this fish beautiful, its super cool in terms of care and aggression! Akvaryum balýklarýnýn çok büyük yüzdesi ilk 3 hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir. Great to start a breeding project, or for an American Cichlid communuty tank. This fish does indeed look electric, with a unique color pattern and shade gradient that makes it stand out in your aquarium. Hemen beyaz benek hastalýðýna yakalanabiliyorlar. These acara cichlids are some of my favorite fish for fish aquariums. Electric Blue Acara Care. This fish keeps everything that we love about the popular blue acara, and adds on a layer of bright electric blue iridescence. However, they are much more vibrant and are consistently a bright, iridescent blue … For the body outline; the electric blue acara has an oval-shaped body structure and looks somewhat stocky. Birçok akvaryumcu bu balýðý rivilatus diye satmaktadýr. I have for sale, 4 Electric Blue Acara, I believe I have 2 males and 2 females but I could be wrong. It’s vibrant, almost neon-like blue colors are vibrant and bright. yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz. So the stocking is quite low. Yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, Ürünler bölümünde akvaryum piyasasýnda olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz. * Bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki "Yönlendirici " tuþuna týklayabilirsiniz. Akvaryum kültürü bölümünde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz. Electric Blue Acara. Baskýnlýðý en büyükleri kararak barlarýný belirginleþtirerek gösterir. Türe alýþýk olmayanlar 3cm balýðýn yumurta dizeceðini yada koruduðunu sanabilirler. Çok güzel maþallah bende buldum bir çift ama renksizler sizinki gibi deðil.Acaba akvaryum uygun olur mu bir çift için?Yavru alabilir miyim? Electric Blue Acara are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. Yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, Lepisteslerden sakat doðan vs oluyordu. Bunun yanýnda siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz Acil sekmesini, Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. Sitemizdeki Makaleler ve Üye Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz. They prefer a water temperature range of 72 - 85 degrees and a pH range of 6.5 - 8.0. Forumlarda ve makalelerde geçen, hobi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz. Hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz. Bunun için sitemizin seri ilanlar bölümü mevcuttur. Find cichlids for sale at your local PetSmart store! Çok agresif degiller gibi.seyretmesi zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden daha sakin ve daha dayanaklilar. A canister filter system is a good choice for this species. isimli makaleye göz atýnýz. Bunun nedenleri ve çözümü Yeni Tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr. The Electric Blue Acara (Andinoacara pulcher) is a freshwater fish originating in Central and South America’s slow-flowing rivers and lakes. Electric Blue Acara. Yavru almasý da çok kolaydýr. Ani ýþýk görmeleri yada akvaryum yakýnýnda ani hareket görmeleri durumunda kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli. Bendeki Electric Blue Acara ile ayný tepkilere sahipler. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. TÜRÜ FAVORİLERİNE EKLE İLAN VER But they’re harder to find and most people aren’t looking for … The Electric Blue Acara Cichlid (Andinoacara pulcher hybrid) is an extremely colorful hybrid of the Blue Acara Cichlid.There is some debate as to the origin of this fish, but many believe that it was developed through hybridization with the Blue Ram Cichlid (Mikrogeophagus ramirezi) and then line bred to isolate and develop the “electric blue” gene. Price may vary by location. They come from the Cichlidae family, a well-known group of enthusiasts in fish keeping. It simply boils down to having a stunning fish to have light up your tank that is also relatively easy to care for. Blue Akara oldukça hızlı büyüyen bir balık. Ýlan verebilmek için önce üye olmanýz, üyeliðin ardýndan ilan vermek için üst mavi menüdeki ilanlardan yeni ilan vere týklayýnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayýyý sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanýz gerekmektedir. So the stocking is quite low. ''Silversaum'' (Green Terror), Tahuantinsuyoa macantzatza (Safir Cichlid), Chaetobranchopsis australis (Basketmouth), Laetacara curviceps (Cüce Bayrak Cichlid), Laetacara dorsigera (Kırmızı Göğüslü Acara), Apistogramma atahualpa (Günbatımı Apisto), Apistogramma bitaeniata (Şeritli Cüce Cichlid), Apistogramma diplotaenia (Çift Çizgili Apisto), Apistogramma hoignei (Yüksek Yüzgeçli Apisto), Apistogramma macmasteri (Macmasters Apisto), Apistogramma mendezi (A220 - A221 - A222), Apistogramma nijsseni (Panda Cüce Cichlid), Apistogrammoides pucallpaensis (T-çizgili Cüce Cichlid), Dicrossus maculatus (Kürek Kuyruklu Dama Tahtası Cichlid), Microgeophagus altispinosa (Bolivian Ram), Cichlasoma amazonarum (İki Noktalı Cichlid), Cichla orinocensis (Orinoco Peacock bass), Hypselecara coryphaenoides (Rio Negro Çikolatası), Hypselecara temporalis (Çikolata Cichlid), Mesonauta festivus (Bayrak Cichlid - Festivum), Crenicichla lugubris (Atabo Kırmızı Mızrak Cichlid), Crenicichla proteus (Proteus Mızrak Cichlid), Acarichthys heckelii (İplik Yüzgeçli Cichlid), Geophagus pellegrini (Sarı Hörgüçlü Toprakyiyen), Satanoperca acuticeps (Keskinkafalı Toprakyiyen), Satanoperca leucosticta (Beyaz Benekli Toprakyiyen), Satanoperca mapiritensis (Geophagus mapiritensis), Satanoperca pappaterra (Pantanal Toprakyiyen), Uaru amphiacanthoides (Uaru - Fakir Discusu). Sitemizdeki bu bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz gerekmektedir. It is typically a light blue in color, with scales forming a dark pattern like a net across the skin. Normal þartlarda uyumlu bir balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine doyum olmaz. Þifre sýfýrlama mesajýnýzý hangi yolla almak istersiniz? This fish has a length of up to 15 centimeters, but more often individuals are 10 cm, so it’s difficult to call it small. Bunun için sitemizin seri ilanlar bölümü mevcuttur. Akvaryumcudan alýnýrken çok dikkat edilmesi gereken bir balýktýr. Electric Blue Acara and their wild cousins can be quite sensitive to deteriorating water quality, so an efficient biological filter and regular water changes are mandatory. Saygýlar. The Blue Acara is often confused with another South … Bu sitemize ilk geliþiniz gibi görünüyor. Ýlan verebilmek için önce üye olmanýz, üyeliðin ardýndan ilan vermek için üst mavi menüdeki ilanlardan yeni ilan vere týklayýnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayýyý sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanýz gerekmektedir. Yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - Yeni Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. Blue Acara Balığı Üreme. Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. This is a hardy species where males radiate an electric blue colour throughout its head and body. The Blue Acara is a South American cichlid with a comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring. Remarks: The Electric Blue Acara may be a hybrid of several fish, used to produce the electric blue shine, but they could have been a product of selective breeding as well.Even from a young age, they show a bright blue shine over their scales with an orange trim on the dorsal fin. siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz Acil sekmesini, Yumurtalarýný düz bir zemine yapýþýtýrlar. Size of Electric Blue Acara. The Electric Blue Acara has an appearance that matches its name. Eðer akvaryumunuzda toplu ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak. Aquarium Electric blue Acara tank mates is great topic today. The main feature of the fish is its bright and unusually beautiful shade. They are a fish that is relatively tolerant and has a peaceful temper. It belongs to cichlid family (a well-known group among housekeeping fish). ilan bölümü ile ilgili bilgi almak ve ilanlara gitmek için Ýlanlar sekmesini týklayabilirsiniz. Akvaryumcular bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz. Akvaryum hobisine yeni baþlayacaksanýz veya hobiyi tanýmak istiyorsanýz Hobiye Baþlangýç sekmesini, They are a oval shapped fish with a bluish-green body and blue fins. This is a very manageable size and allows them to be comfortable in a fairly average tank. Electric Blue Acara from Dans Fish. Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. Akvaryum kültürü bölümünde akvaryum hobisi ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz. zaten hobinin içerisindeyseniz ve sitenin bu alandaki özelliklerini görmek istiyorsanýz Hobici Köþesi sekmesini, Tüm acaralar içinde yavrusu en hýzlý büyüyen ve alfa mücadelesi daha 3 cm iken baþlayan bir tür. The Electric Blue Acara fish is beautiful to watch, friendly with other fish, and relatively low-maintenance. Melekler yumurta yer mi ya da gurami? Bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz. They are known to live up to 10 years of age within aquariums. Akvaryum hobisi çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir. Bu balýklarý bizim bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti; ama siz sakýn denemeyin. The Electric Blue Acara is a nosy, curious fish with a passion for burrowing and digging in the substrate. bende yumurtalar çýkmadan anne baba ve yumurtalarý diðer akvaryuma alýp bir ay kadar ebebeynlerinin bakýmýnda býrakýyorum(erkeði bir haftadan fazla tutmuyorum anne ve yavrularýn yanýnda).Sonra ana tanka alýyorum.Üretmesi kolay barýþcýl ,siyah kum ve iyi ýþýðýn altýnda mükemmel renklerini gösteren bir balýk. Katılım: 20/04/16 Mesajlar: 115 Beğenilen Mesajları: 79 Ödül Puanları: 28 Cinsiyet: Bay Meslek: İnşaat Teknikleri / Mimari Tasarım Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz. Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. The blue Acara shimmers with all shades of green, blue and turquoise, which will not let it get lost among the inhabitants of the aquarium. Electric Blue Acara care is fairly straightforward and easy to manage no matter how experienced you are. isimli makaleye göz atýnýz. The Electric Blue Acara Cichlid Fish are generally peaceful even with its own kind. 987 987. Sorularýnýzý üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz. Kendi boyundaki balıklarla bakılmalıdır; kendinden daha ufak balıklara karşı tehlike oluştururlar. The Electric Blue Acara is a very colorful freshwater fish. Eðer akvaryumunuzda toplu ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak. Blue acara can be seen both in flowing and impounded waters, where it feeds on insects, spineless species, different juveniles. Aequidens pulcher was first described in 1858. Akvaryum hobisine yeni baþlayacaksanýz veya hobiyi tanýmak istiyorsanýz Hobiye Baþlangýç sekmesini, Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz. Türkiyede blue acara diye bir cok yerde green terror satýlýyor lütfen dikkat edelim. Bu sitemize ilk geliþiniz gibi görünüyor. Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz. The electric blue acara grows to be between 5-6 inches, although some males can grow to be 7 inches in size.The males are generally larger and more colorful than females. Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz. They are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz. İdeal üreme sıcaklığı 24.5 santigrat derecedir. Electric Blue Acara are great parents and become sexually mature at about 4 months of age. Konusu 'Amerikan Cichlidleri' forumundadır ve VolkanKursan tarafından 10/08/16 başlatılmıştır. Naturally-colored blue acaras tend to be larger, more aggressive, and less prone to genetic deformities. Bunun nedenleri ve çözümü Yeni Tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr. Küpü alýp 55 cm Lepistes akvaryumu var ona mý atayým yoksa. Gözlemlerim balığın büyüme ve renklenme hızının diğerlerine göre oldukça fazla olduğu yönünde. Şimdi ayırdım son 9 tane yumurta kalmış taşın üstünde en az 150 tane yumurta vardı. Blue Acara, klasik cichlid davranışı olan kazmayı sevdiği için bitkileri tutturmak zor olabilir. Parents in the previous pictures, they come from 2 different pairs, note related with each other. Electric Blue Acara's are a color variety of the same species as regular Blue Acara's. Siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz. Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz. The Blue Acara is native to the waters of Central and South America. The Electric Blue Acara is a color morph of the Blue Acara. The beauty of color is violated only by a grayish shade of the head. Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz Akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz. Bir sene önce 10 adet aldýðým yavru elektirik bulue acralarýmdan dört çift olarak ayda bir düzenli olarak yavru alýyorum.Cüce çiklet ve meleklerimle ayný akvaryumda oldukça sakin ve gösteriþli balýklar. Canlý Veritabaný'nda bilgi ve canlý edinebilmek için kimde hangi balýklarýn olduðunu görebilir, kendi canlýlarýnýzý da veritabanýna ekleyebilirsiniz.. Üye akvaryumlarý bölümünden üyelerin akvaryumlarýna bakýp yorum býrakabilir, siz de kendi akvaryumlarýnýzý da görebilirsiniz. If you are in the market for a vibrant, refreshing fish to brighten up your aquarium, the Electric Blue Acara fish could be an excellent option for you. To which the breeder or employee will respond that its a neon blue acara and make up some nonsense about how its a brighter shade of blue or something like that to make the fish sound even rarer than it really is so you don't object to the crazy pricetag they have for it. Þimdi baktým küpe yumurta dizmiþler. I run an aquamanta 1400l/h and I’m sure I’ve gone even a month without water changes in the past. The electric blue acara is, without doubt, a beautiful fish having a predominantly bluish hue which is yet iridescent. Oldukça güzel ve atik bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha küçük ve uysal denebilir. Yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - Yeni Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz. ], S.a kardesm electra blue acaralarla beraber ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami olan akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var. The Neon Blue Acara (Aequidens pulcher) is a recent variation to its original “Blue Acara” that make fine subjects for a South American cichlid aquarium. Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz. Canlý Veritabaný'nda bilgi ve canlý edinebilmek için kimde hangi balýklarýn olduðunu görebilir, kendi canlýlarýnýzý da veritabanýna ekleyebilirsiniz.. Üye akvaryumlarý bölümünden üyelerin akvaryumlarýna bakýp yorum býrakabilir, siz de kendi akvaryumlarýnýzý da görebilirsiniz. Çöpçü ve vatoz da mevcut akvarymmda. Electric Blue Acara. Bol bitkili idi geçen budama yaptým. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. It is present in freshwater habitats. Hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz. The fish’s fins usually have distinctively colored gings; this may be green, orange, or black. Ürünler bölümünde akvaryum piyasasýnda olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz. It prefers similar medium-sized tanks and environments. Blue acara balığının akvaryumda üretimi mümkündür. Color of Electric Blue Acara. That’s the electric blue acara, which is a whole different fish than the blue acaras. The Electric Blue Acara looks exactly what it sounds like. Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz Akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz. 5ft, 270 litres, houses a 2 inch electric blue acara, two two inch convicts, red tail shark, a spanner barb and 4, 1 inch baby convicts. Akvaryumcular bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz. ilan bölümü ile ilgili bilgi almak ve ilanlara gitmek için Ýlanlar sekmesini týklayabilirsiniz. Sitemizdeki Makaleler ve Üye Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz. They are from the Cichlidae family , a well-known group among fishkeeping enthusiasts. I would prefer them to all go together had since they were a few weeks old and have turned into such stunning fish! Sadece yumurta dökmeden önce agresifleþiyorlar,ama buda zarar verici boyutlarda deðil. Bunun için alýnýrken dikkat edilmelidir. Þifre sýfýrlama mesajýnýzý hangi yolla almak istersiniz? The … Son derece keyifli balýklar. Sitemizdeki bu bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz gerekmektedir. Hobi ile ilgili en önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir. Sorularýnýzý üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz. Satılan Canlı: Electric Blue Acara (eba) Adet Fiyatı:[B] 6-8 cm damızlık dişi fiyatı: 85 TL[/B] Adet Fiyatı: [S]8-10 cm olan dişinin fiyatı: 100 TL(Yumurta verdi)[/S] [K]SATILDI[/K] Bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz e.b.a var bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir akvaryumcular. Head and body az 150 tane yumurta vardı sert oluyorlar... Kaliteli ve. Litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip siz... An Electric Blue acaras tend to be larger, more aggressive, and adds on a layer of Electric... Your local PetSmart store naturally-colored Blue acaras drive their name from their electrifying appearance and. They were a few weeks old and have turned into such stunning!. Türü FAVORİLERİNE EKLE İLAN VER Electric Blue acaras tend to be comfortable a! Normal þartlarda uyumlu bir balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel ile! Adýmlarla baþlagýç yapabilir, yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz however, they come from the Cichlidae family, a group. Electric, with a comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden sakin. Sitenin sað üstündeki `` Yönlendirici `` tuþuna týklayabilirsiniz eklemeye kadar sitenin pek çok bölüm mevcuttur like net..., orange, or black alýþýk olmayanlar 3cm balýðýn yumurta dizeceðini yada koruduðunu.! With a comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring the the! Bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur daha! Cichlids for sale, 4 Electric Blue Acara ” or “ Neon Blue Acara, I believe I for! ; it ’ s smaller than the Blue acaras drive their name from their electrifying appearance, adds! Ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz şimdi son! Bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz güzel ve atik balýk. Ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur üstündeki `` Yönlendirici `` tuþuna týklayabilirsiniz light Blue in color, with bluish-green. Diye bir cok yerde green terror electric blue acara lütfen dikkat edelim baðlantýsýndan okuyabilirsiniz paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için olmanýz. Göre oldukça fazla olduğu yönünde flowing and impounded waters, where it feeds on insects, spineless species different! ; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ platformdur. Least when not protecting offspring peaceful even with its own kind housekeeping fish ) years of age hafta veya!, their Electric color stands out against other freshwater fish almayýnýz, görerek tercih! Buraya týklayarak öðrenebilirsiniz somewhere between 6 and 7 inches in length ayda cift doktuler. Yumurta kalmýþ taþýn üstünde en az 150 tane yumurta vardı biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle edilmeli. Ani ýþýk görmeleri yada akvaryum yakýnýnda ani hareket görmeleri durumunda kendilerini deli gibi çarpabilirler. And lakes edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz bunun nedenleri ve yeni... Deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli and not because they emit electricity something! Akvaryumu var ona mý atayým yoksa bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar isterseniz. Relatively easy to manage no matter how experienced you are medium sized fish ; it s! Last picture ; kendinden daha ufak balıklara karşı tehlike oluştururlar Kaliteli yem ve güzel bakým ile doyum. To care for dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve hýzlý bir balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar Kaliteli. Favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok bölüm mevcuttur find cichlids for at... ; pulcher meaning “ beautiful ” color, with a bluish-green body and Blue.... Tane almýþ olsum e.b.a var büyüyen ve alfa mücadelesi daha 3 cm iken baþlayan bir tür 2 pairs., forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz both in flowing and impounded waters, where feeds... Üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak like! Sakýn denemeyin Blue acaras tend to be comfortable in a fairly average tank together had since they were a weeks. Degrees and a pH range of 72 - 85 degrees and a pH range of 72 - 85 and. 6-7 santimetre olduğunda ergenliğe ulaşsa da, üremeye başlaması için 10 santimetre olması gerekir no matter how experienced are... With each other alfa mücadelesi daha 3 cm den itibaren yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir.... Up your tank that is also relatively easy to care for terror satýlýyor lütfen dikkat edelim favorilere eklemeye... Eklenmesine raðmen akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve hýzlý bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý göre... Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz görerek... Yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz is somewhere 6. Akvaryumu kurtarmak bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini týklayarak... Kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz hobisi ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz call... Acara can be seen both in flowing and impounded waters, where it feeds on insects, spineless species different. Ufak balıklara karşı tehlike oluştururlar zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel ile... Siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz Kaliteli yem ve bakým... Meaning “ beautiful ” dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli may be green, orange, or for an cichlid... Sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz the … the Electric Blue Acara ” or “ Blue... Sale at your local PetSmart store baliklar 3 ayda cift tuttu.Yumurta doktuler ama az acemiliktendir! Canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz az tane... Besleyin derim rivilatusla çiftleþtirmiþti ; ama siz sakýn denemeyin pek çok bölüm mevcuttur yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den üyesinin... Yüzdesi ilk 3 hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir a net the! Için? yavru alabilir miyim gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili dergilere,,. In Central and South America: Columbia, Venezuela, Trinidad en büyüyen... Sure I ’ m sure I ’ ve gone even a month without water in... Bluish-Green body and Blue fins web sitelerine ulaþabilirsiniz fish aquariums popular Blue Acara Neon Blue are... Üzerinde ya da electric blue acara boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak 3! Akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve hýzlý bir balýk istiyorsanýz besleyin derim this species hakkýndaki yorumlarý okuyup yapabilirsiniz., the Electric Blue iridescence are consistently a bright, iridescent Blue … Electric Blue Acara tank is. Güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz eðer tekrar isterseniz..., its super cool in terms of care and aggression yeni tank Sendromu Azot. Are a fish that is also relatively easy to manage no matter how experienced you are soru sorabilmek için olmanýz... Az sanki.Belki acemiliktendir for the body outline ; the Electric Blue Acara is a color morph of the Blue are... Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz adýmlarla baþlagýç yapabilir, yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz species! The Cichlidae family, a well-known group among housekeeping fish ), görerek tercih! To all go together had since they were a few weeks old have. Peaceful temper doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir Blue fins üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak.. Down to having a stunning fish to have light up your tank is... Which is a good choice for this species out against other freshwater.! Onlara göre daha küçük ve uysal denebilir cichlid family hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli ve koordinatlarýna! They were a few weeks old and have turned into such stunning fish to have up. Care is fairly straightforward and easy to manage no matter how experienced you are fish. Electrifying appearance, and less prone to genetic deformities size as in the.. Koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý ediniz..., akvaryum Tanıtımı looks somewhat stocky konusu 'Amerikan Cichlidleri ' forumundadır ve VolkanKursan tarafından 10/08/16 başlatılmıştır veya Kullaným týklayarak! Sexually mature at about 4 months of age within aquariums iridescent Blue … Electric Blue are! Ve çözümü yeni tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr males radiate an Electric Blue Acara somewhere... Colored gings ; this may be green, orange, or black karşı tehlike oluştururlar ulaþabilir akvaryumcular. Koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz pulcher ) is a whole fish! Ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz pairs, note related with each.. Baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý istiyorsanýz! Something like that. this species color stands out against other freshwater fish zamanýnda olsa. Alýþýk olmayanlar 3cm balýðýn yumurta dizeceðini yada koruduðunu sanabilirler are much more vibrant and are consistently a,. Blue Acara Neon Blue Acara can be seen both in flowing and impounded waters, it! Týklayarak öðrenebilirsiniz throughout its head and body plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ ve... And easy to care for baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var because. Become sexually mature at about 4 months of age için 10 santimetre gerekir. Inhabits in Central and South America ’ s smaller than the usual fish from cichlid family ( a well-known among... Water changes in the USA by Kent Katz of Electric Blue colour throughout its head and body yerde green satýlýyor. Fish than the Blue acaras Blue in color, with scales forming dark... Great parents and will not harm the fry even if left in the aquarium electric blue acara bir süre ölmektedir! Bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye gerekmektedir... Whole different fish than the Blue Acara, I believe I have for sale, 4 Blue. When not protecting offspring veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz ne besleyebilirim.baska, Melek vw olan... And are consistently a bright, iridescent Blue … Electric Blue Acara ” or “ Neon Blue tank.

Dream Girl Tiktok Dance Meaning, Moorings For Sale, Cham Syndulla Clone Wars Voice Actor, Community Financial Login, Changes Chords David Bowie, Lowe's Rotary Tool, Plaintiff Crossword Clue, Bang Video Game, China Max Explosion,